Licytacje nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji 13.09.2023 r. CZ1C/00043882/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00043882/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jacek Szczepaniec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2023r. o godz. 11:00 sala 22 w Sąd Rejonowy w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 56/2 o pow. 0,3300 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem garażowo – gospodarczym. Budynek mieszkalny znajdujący się na sąsiedniej działce nr 56/1 w niewielkim stopniu przechodzi na przedmiotową nieruchomość. Natomiast budynek garażowo – gospodarczy znajdujący się na działce 56/2 przechodzi w niewielkim stopniu na sąsiednią działkę nr 56/3. 
położonej: 42-242 Rędziny, Mstowska 142,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: CZ1C/00043882/1]
Suma oszacowania wynosi 318 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 820,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić zgodnie z art 952 § 1 kpc:
– na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 47 16001462 1878 0283 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 12.09.2023 r.lub
– w kancelarii Komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj 12.09.2023 r. do godz. 14:00 W przypadku wpłaty rękojmi gotówką i koniecznością jej wpłaty na konto komornika jej odebranie będzie możliwe dopiero po uprzednim umówieniu terminu wizyty w Banku.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest zabrać ze soba na licytacje dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.
Ponadto z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż do budynku Sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.